Jan Walc  
Warszawa
Był wykładowcą Uniwersytetu Latającego. Redagował i drukował "BI" KOR, co opisał w reportażu "My, Wolna Wałkowa" (1981). W l. 1977-89 publikował w prasie podziemnej liczne szkice, artykuły polemiczne, recenzje, m.in. w "Głosie", "Krytyce", "KN", "TM", "PWA". Opublikował książkę "Wybierane" (1989), polemikę z V. Havlem "Słabość wszechmocnych" (1985). Współpracownik NOWEJ.
Wersja do druku