Edmund Lajdorf
Białystok
W 1980 r. był grupie organizującej wydawanie w Białymstoku "Biuletynu Informacyjnego "S" Regionu Białystok", organizował druk i kolportaż pisma; w 84 r. był współinicjatorem i redaktorem pisma "Nauczycielska Solidarność. Informator Białostockich Nauczycieli", wychodzącego do 89 r. zajmował się kolportażem tytułów II obiegu wychodzących w Białymstoku i Warszawie, poza w / w także np. "Nasz Głos", "Bez Debitu", "KOS", "Tygodnik Mazowsze" i in.; sporadycznie także drukował, w tym książki i ulotki dla Białostockiej Oficyny Wydawniczej; po 13 grud. 1981 ukrywał się; aresztowany.
Wersja do druku