Tomasz Chlebowski
Warszawa
Przepisywał na maszynie "Komunikat" KOR i pismo "Opinia" (1976-77). Był współwydawcą "Wypisów". Składał pierwsze numery "Głosu", "Biuletynu Informacyjnego" i "Robotnika". Kolporter publikacji Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA (1977-80). Koordynował druk pisma "Placówka" (1979-80). W latach 1982-86 współpracował z "Tygodnikiem Mazowsze".
Wersja do druku